Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Actievoorwaarden


Actievoorwaarden Gratis HBO module Professionele ontwikkeling

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op het door Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, gevestigd te Zaltbommel aan het adres Van Heemstraweg West 5 (hierna: SUAS), georganiseerde kennismakingsaanbod 'Gratis HBO module Professionele ontwikkeling’ (hierna: de Actie).
 2. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de Actievoorwaarden in.
 3. De Actie loopt van dinsdag 15 juni 00:00 2021 tot en met 01 september 23:59 2021 (hierna: de Actieperiode).
 4. Deelname aan de Actie staat open voor een iedere natuurlijk persoon.
 5. Een natuurlijk persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de Actie.
 6. Deelname aan de Actie geldt vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
 7. Deelnemers kunnen als volgt deelnemen aan de Actie:
 • Zij voegen via sn.nl voor de HBO module Bedrijfsprocessen, KPI’s en Business Intelligence, Organisatiekunde, Marketing & communicatie, Financieel management, Gedrag in organisaties of Inleiding praktijkgericht onderzoek een startmoment in september 2021 toe aan de winkelmand.
 • Zij voegen vervolgens via sn.nl voor de HBO module Professionele vaardigheden een startmoment in 2021 toe aan de winkelmand.
 • Zij schrijven zich vervolgens in voor de beide startmomenten en vullen de kortingscode HBOPOG in bij stap 2 (Controle gegevens).
 1. Ook deelnemers die reeds een training, opleiding of coaching bij SUAS volgen of zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen met deze Actie meedoen. De HBO module Professionele ontwikkeling komt niet in plaats van de training, opleiding of coaching en is altijd aanvullend.
 2. Het cadeau van de Actie bestaat uit een gratis HBO module Professionele ontwikkeling en heeft een totale waarde van €1,250,- (BTW vrijgesteld).
 3. De cadeau van de Actie is niet in te ruilen voor geld of korting op een ander product van SUAS.
 4. Als de deelnemer de HBO module Bedrijfsprocessen, KPI’s en Business Intelligence, Organisatiekunde, Marketing & communicatie, Financieel management, Gedrag in organisaties of Inleiding praktijkgericht annuleert, vervalt het recht op het cadeau van de Actie.
 5. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft SUAS het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van het cadeau te laten vervallen.
 6. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt SUAS zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op de Actie (achteraf) te laten vervallen.
 7. SUAS is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 8. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist SUAS.
 9. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.sn.nl/actie of op te vragen bij onze klantenservice via telefoon 0418 - 688 666 (elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur) of via e-mail klantenservice@sn.nl.
 10. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, Afdeling klantenservice, Postbus 266, 5300 AG Zaltbommel of via klantenservice@sn.nl
 11. SUAS is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door SUAS bekend worden gemaakt op www.sn.nl/acties.
 12. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal SUAS een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert.
 13. Op de Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

TERUG NAAR DE ACTIEPAGINA