Blog

Wil jij iedere maand geïnspireerd worden?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere maand relevante artikelen, nuttige tips, leuke testjes en onderzoeken, inspirerende quotes en meer.

Ja, inspireer mij!

Waarom kwaliteitsmanagement cruciaal is voor continuïteit en succes

Flexibiliteit en wendbaarheid zijn nodig om succes te boeken. Nu en in de toekomst. Verrassend genoeg is kwaliteitsmanagement de basis voor deze agility. Procesbeheersing en flexibiliteit? Dat is toch tegenstrijdig? ‘In tegendeel,’ weet prof. dr. ir. Olaf Fisscher (emeritus). In gesprek over de noodzaak van kwaliteitsmanagement en de rol van de moderne kwaliteitsmanager.

Organisaties acteren in een complexe en onzekere context. Een context die organisaties vraagt om slim in te spelen op veranderende verwachtingen van stakeholders, permanente resultaatverbetering, innovatie, nieuwe technologie en ander gedrag van medewerkers.

‘Succesvol omgaan met deze ontwikkelingen lukt je niet zonder kwaliteitszorg,’ vertelt prof. dr. ir. Olaf Fisscher (emeritus), wetenschappelijk coördinator van de masteropleiding Kwaliteitsmanagement. Waarom moeten organisaties stevig inzetten op kwaliteitsmanagement?

Grip op de organisatie

Waar kwaliteitsmanagement begon als ‘een goed product neerzetten’ en evolueerde tot ‘de processen goed inrichten’, omvat het vandaag de dag een allesomvattende grip op continue verbetering, de strategische kaders en de rol van de organisatie in de maatschappij.

Alle medewerkers dragen zorg voor kwaliteit en moeten hierop aangestuurd en gefaciliteerd worden door het management. De kwaliteitsmanager is daarbij de verbindingsofficier die adviseert over de aanpak van kwaliteitszorg, die de processen en de samenhang daartussen bewaakt en die activiteiten voor kwaliteitsborging en –verbetering helpt realiseren.

Waardecreatie voor stakeholders

Maar die beschrijving doet de moderne kwaliteitsmanager tekort. ‘Er is sprake van een duidelijke verbreding en verdieping, waarbij kwaliteitsmanagement in toenemende mate draait om waardecreatie voor de stakeholders,’ zegt Fisscher. Die belanghebbenden zijn niet alleen klanten, maar ook andere stakeholders, waaronder bedrijven, wetgever, medewerkers, ecosysteem en maatschappij.

Kwaliteitsmanagement gaat over een balans vinden in de belangen van alle stakeholders. Daarvoor nodig: inzicht in het krachtenveld en het lef om strategische keuzes te maken. Organisaties kunnen niet alleen denken in termen van compliance. Voldoen aan de wet- en regelgeving en concrete afspraken met klanten is onvoldoende.

‘Kwaliteitszorg betekent een breder oog hebben voor stakeholders en de legitimiteit van hun verwachtingen,’ aldus Fisscher. Denk ook aan morele, ethische aspecten die naar voren komen in het kader van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. ‘Van belang is om compliance en integriteit samen te brengen.’

Kwaliteitsmanager als bruggenbouwer

Organisaties willen dat medewerkers de juiste dingen doen, op de juiste manier, met de juiste talenten. ‘Daarvoor moeten mensen elkaar kunnen verstaan,’ weet Fisscher. Elkaars belangen kunnen begrijpen, kunnen samenwerken. De moderne kwaliteitsmanager legt die verbinding. Hij of zij is gefocust op afstemming tussen strategie en operatie en ook tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Daarnaast is de kwaliteitsprofessional ook een bruggenbouwer over de organisatiegrenzen heen en zoekt hij of zij de verbinding met de buitenwereld. Dat maakt kwaliteitsmanagement een verbindende discipline in de organisatie, waar alles samenkomt wat een organisatie bestaansrecht geeft.

Een ander competentieprofiel

Fisscher: ‘Met procesbeheersing en -verbetering alleen wint de moderne kwaliteitsmanager de wedstrijd niet.’ Naast verbindingsofficier is hij of zij een change agent, coach en facilitator van innovatie en co-creatie. Dat vraagt natuurlijk om andere competenties.

Waar eerst vaktechnische kennis centraal stond, heeft de moderne kwaliteitsmanager daarnaast vooral ook sociale- en communicatieskills nodig die het mogelijk maken de verbinding aan te gaan. De kwaliteitsmanager moet alle mensen in de organisatie en belangrijke partners daarbuiten kunnen verstaan en daarmee ook in de taal van de verschillende disciplines en sectoren kunnen communiceren.

Hij of zij is gesprekspartner van stakeholders, de leiding en professionals, maar ook van de heftruckbestuurder in het distributiecentrum. Dat betekent zich moeiteloos kunnen bewegen in de hiërarchie van de organisatie.

Volwaardig sparringpartner

De kwaliteitsmanager specialiseert zich in kwaliteitskundige kennis en instrumentatie. Tegelijkertijd is het een generalist die denkt en handelt op zowel strategisch als uitvoerend niveau vanuit een integraal perspectief. Ook moet de kwaliteitsmanager intuïtie onderbouwen met feiten, cijfers en analyses.

‘Vanuit een bedrijfskundige basis begrijpt de moderne kwaliteitsprofessional wat veranderingen betekenen voor mens en organisatie. En praat hij of zij volwaardig mee over riscicomanagement, HRM, ICT en organisatieontwikkeling,’ aldus Fisscher.

Midden in de arena

Natuurlijk heeft de kwaliteitsprofessional inzicht en overzicht op alle bedrijfsprocessen nodig. Maar het is net zo belangrijk om deze af te stemmen op de strategische doelen en helderheid te verschaffen over de vereiste succesfactoren. Ook zorgdragen voor het nakomen van afspraken met afnemers en samenwerkingspartners mag niet ontbreken in het veelzijdige takenpakket. En natuurlijk ruimte creëren voor innovatieve en creatieve oplossingen.

Wie een centrale en dynamische rol zoekt, zit dus als kwaliteitsmanager helemaal op z’n plek. ‘Je staat midden in de arena,’ weet Fisscher. ‘Verwachte én onverwachte ontwikkelingen moet je het hoofd bieden. Je werkt aan duurzame bedrijfsmodellen, trekt op bedrijfskundig terrein met andere disciplines op en bent een echte verbinder.’

Voorwaarde voor innovatie

De scope en diepte van kwaliteitsmanagement maakt het een vaak onderschatte voorwaarde voor innovatie en wendbaarheid. Vernieuwen als je kwaliteitszorg niet op orde is, creëert enkel chaos. Heldere processen en concreet maken welke eisen stakeholders hebben, is dan noodzakelijk. ‘Van daaruit kun je pas innoveren en bepalen waar je heen wilt,’ zegt Fisscher.

Versterk je visie, deskundigheid en competenties

Aan de slag met kwaliteitsmanagement? Met de master Kwaliteitsmanagement breng je jouw kennis en skills naar een hoger niveau. Ook krijg je alle nodige instrumenten om je organisatie gericht te adviseren over kwaliteit, verandering en verbetering vanuit een wetenschappelijke basis. Met als doel dat de organisatie zo soepel en toekomstbestendig kan functioneren. Je stelt zelf je programma samen met het modulaire systeem. Ook kun je alleen een deel van de master volgen. Alle modules zijn NVAO-geaccrediteerd.

Bekijk de master

Lees verder

Overleven als organisatie? Human Development is de ticket naar de toekomst

Het belang van absolute skillsets en vaardigheden vervaagt. In plaats daarvan worden wendbaarheid, ontwikkelbaarheid en employability cruciale voorwaarden voor succes. Want wie zich continu blijft ontwikkelen, kan optimaal presteren in een dynamische context met veranderende vragen. Daarvoor nodig in elke organisatie: mensen die zich bezighouden met Human Development.

Ontwikkeling van mensen in organisaties is een continu proces. Prof. dr. Robert-Jan Simons, wetenschappelijk coördinator van de masteropleiding Human Development, noemt het voorbeeld van een medewerker die jarenlang vanaf hetzelfde bureau routineus zijn of haar taken uitvoert. Hoewel dat flink wat nuttige ervaring en vaardigheden oplevert, zijn deze bij de herinrichting van de infrastructuur plotseling niet meer even waardevol en relevant.

Vastroesten in een functie

Belangrijker: door continu bezig te zijn met een afgebakende taak in een afgesloten omgeving, is er geen mogelijkheid geweest tot ontwikkeling. 'De medewerker zal zich moeizaam kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie, geen verandering initiëren en vastroesten in zijn of haar functie. Hij of zij is daardoor onvoldoende wendbaar en flexibel om te blijven presteren in een veranderende context,' aldus Simons.

Om als organisatie te overleven, is het van belang dat mensen ontwikkelbaar zijn en blijven. Tenslotte wordt het succes van de organisatie bepaald door het succes van de mensen die er werken.

Leren door ervaring

Volgens de mindset van Human Development vindt leren plaats op basis van ervaring. Mensen veranderen en ontwikkelen zichzelf het beste door te doen. Door uit hun comfortzone te treden en in nieuwe, onverwachte situaties te belanden. Bij genoeg van die zogenaamde essentiële ervaringen gaan mensen anders denken. Niet alleen over henzelf, maar ook over hun werk en organisatie.

Volgens Simons is het een misverstand dat ervaringsleren niet georganiseerd en gefaciliteerd kan worden. Het is aan leidinggevenden, managers en HR(D)-professionals om die ervaringen te bedenken en een duwtje in de rug te geven. Hoe? Door iemand met leidinggevende ambities bijvoorbeeld te vragen een vergadering voor te zitten, of andere taken van een teamleider of manager voor langere tijd over te nemen.

Reflectie doet leren

Op die manier is er geen bewust leerperspectief, maar wel sprake van een spannende omgeving waarin iemand meer over zichzelf en de organisatie leert. Na de ervaring begint het reflecteren en concretiseren: wat ging er goed, wat kan beter?

Die opgedane inzichten kan de medewerker benutten in een volgende ervaring en zo continu bijleren. Met als resultaat dat de medewerker nieuwe vragen vanuit de markt, stakeholders en de maatschappij het hoofd biedt. 'Op die manier wordt leren de kerncompetitie van de toekomst, en bovendien de belangrijkste voorwaarde die bedrijven kunnen hebben voor succes,' zegt Simons.

De HD-professional als duizendpoot

Zorgen dat deze diepere, achterliggende gedachte over leren en ontwikkelen in de organisatie wordt geïnternaliseerd, is een van de taken van de Human Development-professional. Volgens Simons is dat een duizendpoot die niet alleen verstand heeft van het grotere plaatje (zoals de visie, missie en strategie van het bedrijf), maar ook altijd op ieder niveau van de organisatie aanwezig is.

Hoe? Als sparringpartner voor managers en de directie. En op de werkvloer als facilitator en inspirator die de nadruk durft te leggen op werkplekleren en als coach de medewerkers begeleidt en stimuleert. Met de focus en boodschap dat iedereen door te leren en ontwikkelen paraat is voor morgen, volgende week én volgend jaar.

'De HD-professional is bovendien analytisch zeer scherp en herkent problemen en knelpunten in de organisatie vaak als eerste. En hoe de organisatie daar (op basis van wetenschappelijke kennis) de juiste verander- en ontwikkeltrajecten voor moet opzetten en uitvoeren,' weet Simons.

Leren faciliteren

Dat kan alleen gebeuren in een organisatie die een dusdanige houding en werkwijze faciliteert. Het ondersteunen van zo’n modern leer- en ontwikkelproces is namelijk een multidisciplinaire en complexe aangelegenheid, met een breed en holistisch perspectief op werk en mens.

Jammer genoeg zijn er nog steeds veel organisaties waarin de opleidingsafdeling zich niet mag bemoeien met de organisatieontwikkeling, en trainers niet kunnen interfereren op de gang van zaken op de werkplek. 'Human Development-professionals weten dit als geen ander, en zien de organisatie als een geheel, in plaats van de som van de organisatieonderdelen,' aldus Simons.

Toekomst van Human Development

Volgens Simons wordt het belang van Human Development in de toekomst alleen maar groter. De nadruk zal daarin vooral liggen op werkplekleren, en de verdere integratie van en interactie tussen verschillende disciplines binnen organisaties, zoals (opleidings)psychologie en bedrijfskunde.

Bovendien vervaagt de rol van de klassieke leider, en zal gedeeld en informeel leiderschap een steeds belangrijkere rol spelen. 'Werknemers met specifieke expertise kunnen over bepaalde zaken nou eenmaal beter het voortouw nemen dan de klassieke manager.'

Verdieping voor HD-professionals

Voor iedereen die zich bezighoudt met ontwikkeling en zoekt naar wetenschappelijke verdieping, is er de master Human Development. Een unieke opleiding op het snijvlak van allerlei terreinen: van psychologie tot innovatie, en van verander- en conflictmanagement tot strategisch HRM. Kenmerkend voor de master Human Development is het brede en flexibele karakter. Deelnemers kunnen uit het modulaire systeem zelf kiezen met welke module ze starten, of alleen een deel van de opleiding volgen.

De master Human Development leidt mensen niet op voor een beroep, maar voor een manier van denken. Docenten zijn zelf actief in het veld, zowel als wetenschapper als practitioner. Daardoor weten zij goed wat er speelt. 'We kunnen daardoor altijd nieuwe modules inpassen en aanbieden op basis van nieuwe, spannende ontwikkelingen,' aldus Simons, die wetenschappelijk coördinator is van de master. 'Dat is bij een master die het belang van meeveranderen met de tijd onderstreept natuurlijk niet anders voor te stellen.'

Van wetenschap naar werkpraktijk

Ben je leidinggevende, HR-professional, organisatieadviseur, coach of docent en wil jij je verder professionaliseren op het gebied van menselijke ontwikkeling binnen organisaties? Tijdens de brede masteropleiding Human Development ga je aan de slag met vraagstukken en onderwerpen op het gebied van mens-, organisatie- en personeelswetenschappen. Door het modulaire systeem richt je zelf je leertraject in. Alle modules afgerond? Dan mag je met trots de NVAO-geaccrediteerde titel Master Human Development dragen.

Bekijk de master

 

Lees verder

Na de burn-out: ‘Herzie wat succes voor jou betekent’

Je werkt hard om vooruit te komen en succesvol te zijn. Heel hard. Te hard. En dan raak je burn-out en ontdek je dat de doelen die je nastreefde, eigenlijk niet zo belangrijk zijn als je eerder dacht. In deze blog deelt ervaringsexpert Freek van Kraaikamp (33) waarom je eens goed moet bedenken wat je écht onder succes verstaat. En waar je het allemaal voor doet.

‘Het gaat wel lekker he?!’

Facturabele uren, new business, engagement, likes, shares, airtime en schouderklopjes. Ik kreeg ze allemaal, in veelvoud. En dat doet je goed. De meest gehoorde zin van het afgelopen jaar was toch wel ‘Het gaat wel lekker he?!’

Het was een retorische vraag. Beantwoordt zichzelf, als een vanzelfsprekendheid. Iedereen wist dat het goed ging. Iedereen zag de foto’s. Freek bij de uitgeverij. Freek op het podium. Freek bij de radio. Die Freek doet het goed. Freek is succesvol. Of toch niet?

Meer, meer, meer

De afgelopen anderhalf jaar stond zakelijk eindelijk in het teken van oogsten. Dat is natuurlijk fantastisch. Na zo hard werken heb ik eindelijk bereikt wat ik wilde. Successen behalen bij grote merken met mijn eigen verhaal, in mijn eigen stijl. Zonder concessies te doen. Klinkt goed, toch?

Minder, minder, minder

Maar om heel eerlijk te zijn: de zakelijk ogenschijnlijk succesvolle jaren hebben een donker randje gekregen. Eentje die pijn doet, maar mijn leven ook relativeert en mijn definitie van ‘succesvol zijn’ volledig op zijn kop heeft gezet. In de tijd waarin zakelijk alles alleen ‘meer, meer, meer’ was, daar was het privé op zijn zachtst gezegd ‘minder, minder, minder.’

Zo joeg ik mezelf een burn-out in die niet alleen mijzelf raakte, maar ook de mensen om mij heen, met mijn vriendin in het bijzonder. Iets wat onze relatie toch wel even onder spanning heeft gezet. En hebben we met onze vriendengroep in een jaar tijd meerdere dertigers moeten begraven. Ik kan je vertellen, dat doet iets met hoe je tegen het leven aankijkt. Iets wat ik mij pas later realiseerde.

Pijn relativeert

Het klinkt cliché, maar toch is het zo. Pijn relativeert. Als je constant op een wolk van succes leeft, dan is het pijnlijk en verhelderend als je er keihard vanaf dondert. Het is iets waar ik mij de laatste weken veel mee bezig heb gehouden. Heeft de burn-out wezenlijk iets verandert in mijn leven? Ik kan er geen beter antwoord op geven dan een volmondig: ‘JA!’.

‘Wanneer ben je succesvol?’

Het was tijdens een radio-uitzending van VPRO’s Nooit Meer Slapen dat ik de vraag kreeg. ‘Wanneer ben je succesvol?’ Het was bijna middernacht en ik zat in een haast verlaten radiostudio op een donker mediapark in Hilversum. Ik was er om te praten over mijn debuutroman, maar kreeg een vraag over het leven. Het is een vraag die me nog steeds niet loslaat.

Ik wil een goed mens zijn, loyaal vooral.’ Dat is het antwoord dat ik gaf.

Succes is geen vaststaand feit

Waar ik voor mijn burn-out mijn succes onbewust spiegelde aan likes, facturabele uren, verhoogde tarieven en applaus. Daar leer ik nu meer en meer de balans te vinden tussen mijn ‘succes als mens’ en de schouderklopjes en binnenkomende euro’s. Het klinkt verschrikkelijk geitenwollensok, maar anders kan ik het niet stellen. Het helpt me om beter te kiezen wat ik wel en niet doe.

Niet alleen voel ik me hierdoor privé een stuk gelukkiger. Het relativeert ook de pieken en de dalen in mijn zakelijk leven, die me voorheen juist zo uit balans konden brengen.

Misschien is het gek om te zeggen, maar de burn-out heeft me zowel zakelijk als persoonlijk een stuk beter en gelukkiger mens gemaakt. Dat noem ik nog eens een geluk bij een ongeluk.

Burn-out, en dan?

Elke maand vertelt Freek over zijn leven Na de burn-out. Met belangrijke inzichten over herstellen en een terugval voorkomen. Freek heeft een eigen coachingsbureau, schrijft columns en artikelen voor o.a. NRC, VICE en Nieuwe Revu en lanceert in 2018 zijn debuutroman, kledinglijn en online platform onder de naam Elitepauper.

Lees verder

Relaxed je werk afronden voor de vakantie: 8 tips

‘Heb ik alles goed afgerond? Zijn mijn taken overgedragen?’ De werkweken voor je vakantie zijn vaak een stuk stressvoller dan je wilt. En eenmaal liggend op je strandbedje aan de Italiaanse Rivièra, moet je eerst drie dagen bijkomen voordat je écht kunt genieten. Lees hoe je het dit jaar anders aanpakt!

Lichaam en geest hebben vaak een aantal dagen nodig om te onthaasten. Door ons hormoon- en zenuwstelsel staat ons lijf nog in de actiestand. Maar als we op vakantie gaan, moet die knop om! 

Pas als alle 'actiestofjes' in het lijf zijn vervangen door stofjes die zorgen voor rust, kunnen we echt ontspannen. Je kunt er zelf voor zorgen dat die overgang van actie naar ontspanning geleidelijk verloopt. En daar hoef je niet eens zo heel veel voor te doen.

Tips om te onthaasten

#1. Stel een to-dolijst op

Maak een lijstje van alle lopende zaken. Beslis vervolgens voor jezelf: wat kan ik zelf nog afronden en wat kan ik overdragen aan een collega? Wees vooral realistisch, je bent geen Superman of Wonder Woman! Ga dus na wat echt moet worden opgepakt en wat kan wachten tot jouw terugkeer.

#2. Plan geen afspraken in

Het werkt stressverlagend om geen afspraken in te plannen twee dagen voor je laatste werkdag. Met de nieuwe informatie uit die gesprekken doe je de eerste weken toch niets. En bovendien kun je de tijd goed gebruiken om je to-dolijst af te werken, zonder dat er iets tussen komt.

#3. Maak je hoofd leeg

Maak ook een overzicht van alle klussen die er nog aan zitten te komen. Zet daarop ook alles wat je niet afgetikt krijgt of kunt overdragen voor je vakantie. Een to-dolijst voor na de zomer geeft een hoop rust in je hoofd. Bovendien weet je precies waarmee je aan de slag moet en kost het je na de vakantie minder tijd om er weer in te komen.

#4. Zet je out-of-office eerder aan

Ben je op vrijdag voor het laatst op kantoor voor je vakantie? Zet je out-of-office dan woensdag al aan. Zo word je niet vlak voordat je weggaat nog met allerlei klusjes opgezadeld. Reken voor terugkomst ook nog twee dagen extra, zodat je mooi je mail kunt bijwerken en langzaam weer kunt opstarten.

#5. Regel een vervanger

Communiceer tijdig welke periode je afwezig bent en regel wie van je collega’s het aanspreekpunt wordt voor dringende zaken. Vergeet niet naam en telefoonnummer van je ‘vervanger’ in je out-of-office reply te zetten. Zo weet je zeker dat belangrijke zaken gewoon doorlopen.

#6. Laat je iPad en smartphone thuis

De verleiding is groot om lopende zaken in de gaten te houden via je iPad of smartphone. Maar onthoud: vakantie is vakantie! En als het goed is weten je collega’s en klanten dat ook. Loslaten is lastig, maar ook heerlijk. Neem je werkapparaten dus niet mee in de koffer. Dan kun je ook niet reageren op mailtjes of telefoontjes. Want als je daar eenmaal aan begint... 

#7. Voorkom dat je vakantie een afvinklijstje wordt

Vooruitplannen is belangrijk… op het werk! Maar plan daarentegen je vakantie niet helemaal van voor tot achter vol. Geef jezelf ook de ruimte om te ontspannen, zonder dat je gestrest van hot naar her vliegt om de hele Lonely Planetgids af te werken.

#8. Sta in het hier en nu

Oefen met mindfulness zodra je op plaats van bestemming bent. Voel de zomerzon op je huid, luister naar de zee en hoor de vogels fluiten. Zit eens stil en beleef het moment! Je zal zien dat je op deze manier intenser kan genieten van alles wat je beleeft.

Meer rust en ruimte

Vaak zijn we in ons hoofd heel druk met dingen die al gebeurd zijn of nog moeten gebeuren. Maar dan vergeten we het huidige moment. Ervaar meer rust en vrijheid door meer ruimte in je hoofd. Hoe? Dat leer je in een (online) mindfulnesstraining.

Bekijk de mindfulnesstrainingen

Lees verder

Hoe je op vakantie écht loskomt van het werk

Daar zit je dan, aan het zwembad onder de Griekse zon. Toch dwaal je regelmatig af naar werk, je collega's en allerlei zaken die nog geregeld (hadden) moeten worden. Loskomen van je werk blijft een lastige opgave. Of toch niet? Deze tips helpen je.

Velen denken op vakantie aan werkzaken, hebben zelfs contact met het werk vanaf het vakantieadres of zijn beschikbaar voor eventuele noodgevallen. Altijd op stand-by modus dus. Hoe zit dat bij jou?

Hopelijk behoor je tot de gelukkigen, die daadwerkelijk de boel de boel laten zodra je de deur van het kantoor achter je dichttrekt. Dan bezit jij de gave waar menig mens jaloers op is. Maar je leest dit blog, dus waarschijnlijk laat het werk ook jou niet helemaal los.

4 slimme tips om af te schakelen

Deze tips helpen je het werk los te laten, zonder dat jij je schuldig voelt als je nippend aan je cocktail in de beachbar hangt.

#1: Begin op tijd met onthaasten

Moet jij op vakantie ook eerst dagenlang bijkomen voordat je écht kunt genieten? In de laatste werkweken moet je vaak extra hard werken om alles af te ronden. Die stress wil je natuurlijk niet meenemen naar je vakantiebestemming. Zorg daarom dat je je zaakjes van te voren goed regelt. Weten hoe? Lees deze tips om te onthaasten in de periode vóór je vakantie.

Ga je toch met een gejaagd en gespannen gevoel op vakantie? Dan helpt het om alles waar jij je druk om maakt, even van je af te schrijven. Of deel deze zorgen met anderen. Het is ook slim om niet direct na je laatste werkdag in de auto of het vliegtuig te stappen. Ontlaad eerst een paar dagen thuis voordat je weggaat. In die dagen kun je de vakantie rustig voorbereiden en alvast ontspannende dingen doen.

#2: Laad je batterij op

Bedenk dat af en toe helemaal afschakelen de kwaliteit van je werk ten goede komt. Uitgerust ben je productiever en creatiever. Herinner jezelf hieraan op het moment dat je gedachten over het werk hebt. Of als je geneigd bent tóch even te checken hoe het op kantoor gaat. Jouw doel op vakantie is ontspannen en de batterij opladen.

Bijkomend voordeel van afschakelen: als je ontspant, kan het beste idee naar boven komen. Het onbewuste deel van je brein is namelijk al die tijd actief. Doordat je ontspant, laat je patronen los en laat je de oplossingen toe waar je anders niet aan denkt. En daar kun je ná de vakantie dan lekker mee aan de slag.

#3: Beleef het moment

Probeer meer in het hier en nu te zijn om te kunnen ontspannen. Een mindfulnessoefening helpt je daarbij. Het beste doe je dit door te oefenen met echt waarnemen. Voel het briesje door je haren, hoor de spelende kinderen en ruik de zee. Zit eens stil en beleef het moment!

Je hoeft helemaal niets te doen met deze informatie, je neemt slechts waar. Je zult zien dat je op deze manier intenser geniet en het werk dan helemaal niet meer aanwezig is in je hoofd. En als die gedachten toch komen, kun je jezelf weer terugbrengen in het moment door je te focussen op je omgeving.

Meer rust en ruimte

Vaak zijn we in ons hoofd heel druk met dingen die al gebeurd zijn of nog moeten gebeuren. Maar dan vergeten we het huidige moment. Ervaar meer rust en vrijheid door meer ruimte in je hoofd. Hoe? Dat leer je in een (online) mindfulnesstraining.

Bekijk de mindfulnesstrainingen

Lees verder

Luisteren naar de stilte

Het ‘eigenregie-evangelie’ gedijt in hr-land. Medewerkers moeten empowered worden en regie nemen over bijvoorbeeld hun eigen loopbaan. Het Co-Active® coachingsmodel is bij uitstek geschikt om mensen te leren die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een cruciale skill voor coaches is het vermogen te luisteren naar de stilte. Hoe werkt dit?

De Co-Active® methode stelt dat mensen prima in staat zijn zelf hun eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Mensen zijn van nature creatief, vindingrijk en heel. Dat is het uitgangspunt. Ze zijn niet hulpeloos en hoeven niet geholpen te worden, maar kunnen elke uitdaging aan. De coach is er slechts om de cliënt te ondersteunen, diens creativiteit aan te boren en hem aan te moedigen.

Nieuwsgierige luisteraar
Kenmerkend is dat het coachingsmodel balanceert tussen ‘zijn’ en ‘doen’. Tussen zelf regie nemen en de relatie met de mensen om je heen. De ‘Co’ in Co-Active® staat niet voor niets voor relaties, verbinding en samenwerking. Hier speelt de stilte een belangrijke rol: de coach is een nieuwsgierige luisteraar die nuance opvangt via zijn intuïtie, en deze informatie terugkaatst naar de ander.

Keuzes maken en ernaar handelen
‘Active’, aan de andere kant, staat voor kracht, richting en actie. Het draait er hier om overtuigd te zijn van je eigen keuzes en hiernaar te durven handelen. Wanneer je dit doet, ben je intrinsiek gemotiveerder in je oplossingen dan wanneer je de reden van je keuze niet kent - of je baseert op het advies van anderen. Het mooie aan dit model vind ik dat het zich focust op de gehele persoon en diens potentieel, niet op de belemmeringen.

Positief als uitgangspunt
De Co- Active® methode sluit ook uitstekend aan op de positieve psychologie. Leercurves blijken steil omhoog te gaan wanneer je focust op iemands positieve kracht, waarden of ambitie. Dat heeft een groot positief effect op het zelfvertrouwen en het vermogen om nieuwe keuzes te maken: de eigen regie. Als coach ben je dus continu aan het ‘oogsten’ met de cliënt. Dat maakt dit model ontzettend fijn om mee te werken.

Drie niveaus van luisteren
Maar wat moet je hier concreet voor kunnen? De basis is een open, nieuwsgierige houding, gecombineerd met het vermogen om actief te luisteren. Je moet kunnen opvangen wat er in stilte gezegd wordt. Je intuïtie speelt hierin een grote rol.

Luisteren: nogal vanzelfsprekend voor een coach, niet? Helemaal waar. Maar dat is lang niet altijd gemakkelijk. Het Co-Active® model onderscheidt drie verschillende niveaus van luisteren, en niet iedere coach luistert op de ‘juiste’ manier.

  1. Ik-gericht luisteren

Hier is er slechts een vraag van belang: wat betekent dit voor mij? Het gaat om mijn gedachten, mijn oordeel, mijn vragen. Cliënten luisteren vaak op dit niveau. Als coach doe je dit ook: wat is de volgende vraag die ik ga stellen? Of: de tijd is bijna om. Dat hoort erbij. Maar als je alleen op dit niveau luistert, heb je een probleem. Toch gebeurt dat bij meer coaches dan je zou denken. In de opleidingen tot Co-Active® coach horen we dat regelmatig terug: “Ik dacht altijd dat ik goed kon luisteren, maar eigenlijk ben ik vooral zelf aan het woord.” Veel coaches laten zich namelijk leiden door nieuwsgierigheid en stellen de cliënt vooral vragen over datgene wat hij vertelt. Maar daarmee laat je de stilte, een goudmijn van onuitgesproken informatie, eigenlijk liggen.

  1. Jij-gericht luisteren

Hier is je aandacht volledig gericht op de andere persoon. Wat zegt hij, wat doet hij? Je vangt woorden, gezichtsuitdrukkingen en emoties op. Je luistert naar verbale en non-verbale signalen. Je eigen gedachten en agenda zijn uitgeschakeld. De verbinding, de ‘Co’ uit Co-Active® is hier duidelijk aanwezig.

  1. Globaal (wereldgericht) luisteren

Dit niveau heeft veel weg van het vorige, maar gaat een stukje dieper. Je luistert niet alleen met je zintuigen, maar ook met je intuïtie. Je hoort ook dat wat niet gezegd wordt, maar wel aanwezig is. Op dit niveau verschaft je intuïtie je simpelweg informatie die je terugkaatst naar de cliënt. Je gooit met spaghetti, en kijkt wat er gebeurt.

Trainerstool
Met een simpel experiment kun je het luisteren op deze drie niveaus trainen. Met name het luisteren naar wat mensen tussen de regels door vertellen. Dat komt niet alleen van pas in individuele coachingsessies, maar ook in trainingen. Naast dat iedere coach dit zelf moet kunnen, is het een prachtige skill om anderen aan te leren. Doe daarvoor de volgende oefening met twee personen. Wat je misschien merkt, is dat luisteren op dit laatste niveau nog niet zo gemakkelijk is.

Actief leren luisteren
In de praktijk opereren coaches vaak op het eerste en tweede niveau. Maar in Co-Active® listening vindt de echte ‘magie’ plaats op het derde niveau. Voor sommigen is dit een tweede natuur. Je ziet het bij dj’s, musici en stand-upcomedians: zij voelen feilloos aan wat de zaal wil en spelen daar haarfijn op in. Ook voor sommige coaches gaat dit vanzelf. Maar veel van ons moeten dit actief leren.

De trainer stimuleert dat door regelmatig te vragen ‘wat er in de ruimte hangt’. Is het spanning, boosheid, energie? Waar ik iets opvang als spanning, ervaart een ander dit als verwachtingsvolheid. Een nuance voor de buitenstaander, maar een wereld van verschil in onze beleving.

Informatie als cadeau
Als je kunt ‘luisteren naar de stilte’, geeft dat ontzettend veel ruimte. Wanneer je de informatie vanuit je intuïtie terugkaatst naar de cliënt, geef je feitelijk een stukje informatie cadeau. Ook wanneer de cliënt aangeeft dat hij de situatie niet hetzelfde ervaart, kan dit mooie inzichten opleveren.

Waardevolle tool
Co-Active® listening is dan ook niet alleen bruikbaar in coaching, maar ook in trainingen, vergaderingen, of verharde discussies op de werkvloer. Eigenlijk in alle situaties waarin we te maken hebben met anderen. Dat maakt het een bijzonder waardevolle tool voor iedereen die communicatie en (zelf)ontwikkeling naar een hoger plan wil brengen.

BRON: TvOO Magazine, maart 2018

Lees verder

3 experts over het nut van falen

Falen, dat laat je liever aan een andere sukkel over. Maar fouten maken moet! Waarom word je er beter van? Dat wilden experts Katja van Gulick, Ilja Sligte en Miloe van Beek wel voor de camera vertellen tijdens het event Yes! I screwed up.

Ontdekken hoe falen leidt tot succes?

Lees dan ook het blog Waarom je moet falen op weg naar succes. Wij mensen doen er alles aan om fouten te voorkomen. Maar het kan ook anders. Hoe kan een mislukking juist een voedingsbodem zijn?

Naar het blog

Lees verder

Onderhandelen: de onderschatte kwaliteit van topleiders

De cruciale eigenschappen voor goed leiderschap. Er zijn hele bibliotheken over volgeschreven. Maar wat opvalt, is dat één kwaliteit vaak schittert door afwezigheid: onderhandelen. Waarom heb je deze vaardigheid nodig voor succes?

Onbewust onderhandelen

Iedere dag sta je weer voor nieuwe keuzes en afwegingen. Onbewust onderhandel je waarschijnlijk dus veel vaker dan je denkt. Vaak gebeurt dit echter op basis van emoties en intuïtie – en dat leidt niet altijd tot de beste resultaten.

Tijd dus om bewust te worden van de voordelen van een goede set onderhandelingsvaardigheden.

Draagvlak en commitment krijgen

Op de werkvloer draait de communicatie vrijwel altijd over het bereiken van wederzijds begrip. Bijvoorbeeld om een probleem op te lossen, een doel af te stemmen of te kiezen voor de juiste actiepunten. Je communiceert met allerlei partijen en belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie.

Dat betekent luisteren, het respectvol met elkaar oneens kunnen zijn, openstaan voor andermans ideeën, een flinke dosis inlevingsvermogen en zoeken naar creatieve oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt. Onderhandelen dus.

Verschillende belangen samenbrengen

Volgens professor Robert C. Bordone, werkzaam aan de prestigieuze Harvard universiteit, is het ontwikkelen van sterke onderhandelingsvaardigheden en conflictmanagement van cruciaal belang om medewerkers, stakeholders, partners en klanten goed te managen.

Logisch ook: bedenk maar hoe vaak je als leider voor de uitdaging staat om mensen met verschillende belangen en ideeën samen te brengen zodat je de beste resultaten kunt halen. Dat is een continu proces van geven en nemen.

De omgeving beïnvloeden

Onderhandelingsexperts kunnen uitstekend hun omgeving beïnvloeden. Dit doen ze door altijd transparant te zijn en respectvol te handelen, waardoor ze het vertrouwen van hun omgeving winnen.

Ook bouwen ze door hun positieve, empathische houding een gunfactor op en behouden ze altijd de controle over hun irritaties en emoties, juist in stressvolle periodes en situaties.

Denken als een onderhandelaar

Leren denken als een onderhandelaar begint met inzicht en overzicht. Dat betekent dat je een duidelijk beeld moet hebben van je eigen doelen, maar ook wat binnen die doelen de prioriteit heeft voor de beste uitkomst.

Net zo belangrijk: weten wat de prioriteiten, zorgen en ideeën zijn aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Zo ben je niet alleen op iedere stap voorbereid, maar kun je ook actiever zoeken naar een gedeelde ambitie.

Door te benadrukken dat iedereen aan tafel het allerbeste resultaat wil, ontstaat er een stevig fundament voor een onderhandeling waarbij alle partijen met een tevreden gevoel de kamer verlaten.

Succesvolle leiders zijn onderhandelaars

Goed kunnen onderhandelen is een onmisbare leiderschapskwaliteit. Erg vreemd eigenlijk dat veel leiders niet goed bekend zijn met wetenschappelijke studies en theorieën over onderhandelingstechnieken. En daardoor het inzicht missen over hoe ze zichzelf op dit gebied verder kunnen ontwikkelen.

Welke talenten kun je inzetten, wat kun je nog leren en hoe kom je over op anderen? Die feedback is onmisbaar om de volgende keer aan tafel te slagen.

Onderhandelen kun je leren

Wie denkt dat onderhandelen een kwestie is van intimidatie, eigenwijsheid en hard met de vuist op tafel slaan, heeft het mis. Als je door macht en ontmoediging de ander overtuigt, werkt dit op lange termijn contraproductief. Niemand staat dan echt achter de genomen beslissingen en dit zal je op den duur ook merken.

Onderhandelen bestaat juist uit interpersoonlijke relaties, probleemoplossende technieken inzetten en kunnen omgaan met moeizame gesprekspartners en hun belangen. Zorgen dat een situatie niet escaleert en de touwtjes altijd in handen hebben. Klinkt moeilijk, maar iedereen kan het leren. 

Jouw onderhandelingsvaardigheden naar een hoger niveau

De Masterclass Negotiation Skills is ontwikkeld door professor Bordone en biedt een unieke kans om in drie dagen de beste onderhandelingsvaardigheden onder de knie te krijgen.

Bordone is een zwaargewicht als het gaat om onderhandelen: hij is oprichter van de Harvard Negotiation & Mediation Clinical Program, organiseert daar ook de bekende Negotiation Workshop en gaf onderhandelingslessen aan advocaten en medewerkers van allerlei grote internationale organisaties en overheidsinstanties.

Aan het eind van de Masterclass Negotiation Skills leid je de meest complexe onderhandelingen, beschik je over een flinke dosis effectieve probleemoplossende technieken en kan je zelfs met de meest moeilijke mensen door één deur.

Bekijk de masterclass

Lees verder

Besteed jij je tijd wel aan de juiste dingen?

'Kon ik mezelf maar in tweeën splitsen,' schrijft auteur Annemiek Tigchelaar. 'Of op zijn minst vier armen hebben. Eigenlijk kom ik altijd tijd en energie te kort voor alles wat ik wil doen.' Herkenbaar? In dit gastblog ontdek je de oplossing: kiezen waar jij je uren aan besteedt.

Wat wil jij allemaal doen? Ik zeg bewust ‘wil doen’, want de dingen die écht moeten vallen meestal best mee. Maar ook ik heb nog een lange lijst met dingen die ik eigenlijk zou willen. En ergens vind ik dat ik daar tijd voor móet vrijmaken.

Knopen doorhakken

Ik zou meer vrijwilligerswerk willen doen; me inzetten voor allerlei goede zaken. Meer tijd om te sporten of te ontspannen. Elke dag 15 minuten mediteren zou ik echt moeten doen. Meer tijd voor die stapel boeken die ligt te wachten. En eindelijk tijd voor al die recepten die ik ooit nog wil maken. Uiteraard meer tijd om er echt voor de kinderen te zijn. En voor al die plannen die in mijn werk blijven liggen.

Herkenbaar denk ik? Ik kom in ieder geval veel mensen tegen die meer moeten en willen dan er in een dag past. Harder rennen en meer in je dag proppen is geen optie. De dagen zitten al vol genoeg. Wat is dan wel de oplossing: keuzes maken. Knopen doorhakken. Én vervolgens kunnen berusten in die keuzes, zonder schuldgevoel of gevoel van tekortkoming.

Balans

Makkelijk gezegd, maar lastig om te doen, dat keuzes maken. De truc is erachter te komen wat écht belangrijk voor je is. Waar krijg je energie van? Of waar word je gelukkig van? Balans in je leven gaat om weten welke aspecten echt belangrijk voor je zijn en die voorrang geven.

Meer balans is vaak een kwestie van de ongewenste dingen minder doen (overwerk, huishouding, zorgtaken enzovoort). En meer tijd uittrekken om de gewenste dingen te doen.

100 punten

Een wijze uitspraak luidt: “er gaat 24 uur in 24 uur”. En zo simpel is het. Maar hoe besteed je die uren dusdanig dat je je tijd aan de juiste zaken besteedt? Deze oefening, uit mijn boek Grip op je stress, helpt je daarbij.

Stel, je hebt 100 punten te verdelen over alles wat belangrijk is in je leven. Voor je gezin, sporten, hobby’s, vrienden, (vrijwilligers)werk, levensbeschouwing, enzovoort.

Verdeel deze 100 punten over al deze aspecten op een voor jou ideale manier. Klopt deze verdeling met hoe je daadwerkelijk je tijd verdeelt? Vul dat ook in.

Een aspect dat vaak vergeten wordt, is de ‘ik-tijd’. De tijd waarin je voor jezelf zorgt en tijd maakt voor jezelf. Dit aspect is heel belangrijk, maar sneeuwt gauw onder. Vergeet niet het ook een plek te geven.

Wat valt je op aan jouw ideale en werkelijke verdeling? Waar ben je uit balans? Welke zaken zou je willen minderen of juist meer tijd voor willen vrijmaken? Deze oefening geeft je hier meer inzicht in. En dat is de eerste stap naar meer balans in je leven!

Over Annemiek

Annemiek Tigchelaar is werkdrukcoach, trainer en professional organizer. Zij geeft op heldere en praktische wijze adviezen over efficiënt werken zonder stress en heeft al talloze mensen geholpen om meer rust en overzicht te ervaren. Zij schreef de boeken Grip op je stress (uitgeverij Thema, 2017), Grip op je e-mail (uitgeverij Thema, 2013) en Stop de stapels (Forte uitgevers, 2011).

Hulp bij een goede werk-privébalans

Om niet langer geleefd te worden, moet je scherp kiezen wat voor jou belangrijk is. En vervolgens goed omgaan met situaties die het jou lastig maken om je aan je prioriteiten te houden. Dit leer je in de training Verbeter je werk-privébalans

Bekijk de training

Lees verder

Makkelijker prioriteiten stellen met dit schema

Barst je mailbox uit zijn voegen? Stapelen de opdrachten zich op? Weet je even niet waar je moet beginnen? Geen zorgen, deze methode helpt je om de juiste prioriteiten te stellen.

Met het Eisenhower-schema zie je in één oogopslag wat belangrijk is. En waar je je nog even niet druk om hoeft te maken. Zo kun je beter kiezen welke taken je het eerst oppakt.

Is de opdracht wel spoed en wel noodzakelijk?

Dan kun je er veilig vanuit gaan dat dit topprioriteit heeft. Het is belangrijk om dit direct op te pakken.

Is de opdracht wel spoed maar niet noodzakelijk?

Wees alert bij deze opdrachten. Want waarom is het urgent, als het niet belangrijk is? Moet het echt nu? Kan iemand anders het oppakken? In plaats van meteen in actie te komen, kan het misschien ook anders geregeld worden.

Is de opdracht niet spoed maar wel noodzakelijk?

Deze opdrachten horen bij je baan en zijn ook belangrijk voor de lange termijn. Je kunt ze het beste op een vast moment inplannen. Waak ervoor dat spoedjes deze taken niet ondersneeuwen, want dan hoopt het werk zich op.

Is de opdracht niet spoed en ook niet noodzakelijk?

Deze klus is het helemaal niet waard om je druk over te maken. Wat doet deze opdracht eigenlijk op jouw bureau? Kijk of je hem terug kunt geven of overdragen aan een collega.

Smoesjes om niet te kiezen

- Ik kan niet kiezen, alles is belangrijk
- Kiezen is zinloos, het loopt toch anders
- Maar ik wil het graag allemaal zélf doen
- Ik kan het echt niet maken om ‘nee’ te zeggen of dingen uit te stellen
- Ik heb het geprobeerd, maar het lukt toch niet
- Mijn baas/collega’s stellen het niet op prijs
- Iemand moet het toch doen?

Baas worden over je tijd?

Met een training timemanagement leer je keuzes maken, plannen en rust inbouwen.

Bekijk de training

Lees verder