Pesten op het werk

Ieder bedrijf heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Het is een fenomeen dat niet ophoudt bij de schoolbanken, maar doorgaat tot op de werkvloer. Pesten, stigmatiseren en isoleren zijn enkele voorbeelden. Ethisch verwerpelijk, maar ook met financiële gevolgen. Grenzen stellen en grenzen aangeven is de kern. Dit is echter niet alleen de verantwoordelijk voor de medewerker zelf. Schouten & Nelissen helpt je dit fenomeen aan te pakken. Zowel op organisatie, leidinggevende en medewerkerniveau.

In zes stappen naar een effectief beleid

Onze aanpak is er op gericht om na het doorlopen van onderstaande zes stappen een concreet beleid vorm te kunnen geven. Op organisatie, leidinggevende en medewerkerniveau. Een bondige omschrijving van de te zetten stappen vind je hieronder.

Onderzoek

Om de risicogebieden in kaart te brengen, voeren we een kaderstellend onderzoek uit. Op organisatie- en afdelingsniveau wordt gerapporteerd in welke mate er sprake is van ongewenst gedrag, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld.

Intentieverklaring

Het maken van een intentieverklaring en het bepalen van een gedragscode. Hierin worden de concrete normen, uitleg van verschijningsvormen en voorbeelden van pestgedrag gegeven. Deze gedragscode omvat ook wat GEwenst gedrag inhoudt. Het betrekken van de medewerkers hierin verhoogt de kans op succes aanzienlijk!

Klachtenloket

Het opstellen van een klachtenreglement met beschrijving van de procedure en mogelijke sancties waarbij een commissie de klachten beoordeelt. Doel is het verschaffen van een middel aan individuele medewerkers om een situatie van ongewenste omgangsvormen te kunnen beëindigen. Het is daarnaast belangrijk deze klachten te registeren. Van belang is dat medewerkers op de hoogte zijn waar zij met hun melding terecht kunnen. Meestal is dit bij een vertrouwenspersoon.

Gerichte interventies

Het maken van een stappenplan voor adequate interventies op organisatie, leidinggevende en individueel niveau. Vaak is er rondom pesten veelal individuele aandacht voor het slachtoffer, terwijl ook het team en de groepscultuur een kritische blik verdienen.

Inventarisatie

Het zorgen voor adequate en kwalitatief goede opvang (indien nodig een doorverwijzing naar professionals) en voldoende nazorg door de vertrouwenspersoon en/of leidinggevende. Inventariseer of de situatie is verbeterd en er met een schone lei kan worden begonnen.

Verankeren van beleid

Het waarborgen dat het beleid een blijvend terugkerend punt op de agenda van MT en OR is! Voorlichting over (financiële) consequenties als verzuim, productiviteitsverlies en mogelijke imagoschade ondersteunen de motivatie hiertoe.


Sparren met een adviseur?

Speelt dit thema binnen je organisatie? Wil je sparren met een adviseur over mogelijke oplossingen of maatregelen ter preventie? Vraag een gratis adviesgesprek aan of bel direct met 0418 - 68 8666.


Magazine: Pesten op het werk

Pesten op het werk is een actueel thema in organisaties. Daarom publiceerden wij een magazine voor meer verdieping op dit thema.