Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Actievoorwaarden

 • Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, gevestigd te Zaltbommel aan het adres Van Heemstraweg West 5 (hierna: SUAS), georganiseerde 'Enquête Incompany trainingen’ (hierna: de Actie).
 • Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de Actievoorwaarden in.
 • Deelname aan de Actie is kosteloos.
 • De Actie loopt van 22 april 15:00 2021 tot en met 11 mei 17:00* 2021 (hierna: de Actieperiode) (*aangepast op 04-05-2021).
 • Deelname aan de Actie staat open voor ieder natuurlijk persoon, die verantwoordelijk is voor het regelen van Incompany trainingen en werkzaam is bij een organisatie met 250-4000 medewerkers binnen een Nederland (m.u.v. overheden en gemeenten). Uitgezonderd medewerkers van SUAS en/of medewerkers van leveranciers, sponsors en/of partners die direct zijn betrokken bij de Actie.
 • Een natuurlijk persoon mag slechts éénmaal deelnemen aan de Actie.
 • Deelname aan de Actie geldt vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen. SUAS kan om opgave van leeftijd of geboortedatum van een deelnemer en/of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.
 • Deelnemers melden zich aan via volledige invulling van de enquête en contactgegevens (naam, leeftijd, titel, bedrijf, telefoonnummer) op https://yz8gsx45l9t.typeform.com/to/asmC721A
 • Ook contactpersonen of deelnemers die reeds een training, opleiding of coaching bij SUAS volgen of zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen met deze Actie meedoen. De te winnen Incompany training komt niet in plaats van lopende of reeds geplande Incompany trainingen bij de organisatie.
 • Na de Actieperiode wordt uit de deelnemers van de enquête 1 prijswinnaar willekeurig gekozen. De organisatie van de prijswinnaar mag in overleg met SUAS een tweedaagse Incompany training kiezen en boeken t.w.v. €5.500,- . De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de deelnemers, mits verantwoordelijk voor het regelen van Incompany trainingen en werkzaam bij een organisatie met 250-4000 medewerkers binnen Nederland.
 • Het gaat hier om een Incompany training op basis van de reguliere open lijn thema’s: hierbij kan gekozen worden uit het aanbod trainingen van Schouten & Nelissen dat valt onder de categorie ‘Training’, ‘Masterclass’ of ‘Workshop’ (sn.nl).
 • Het prijzenpakket van de Actie betreft een 2-daagse Incompany training met een totale waarde van € 5.500,- exclusief BTW.
 • De training wordt gegeven voor een maximum van 12 deelnemers.
 • Uitvoeringsperiode van de training kan plaatsvinden tussen 1 mei t/m 31 december 2021
 • De Incompany training wordt enkel uitgevoerd in Nederland en in de Nederlandse taal.
 • De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 31 mei 2021 telefonisch bericht van SUAS.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • SUAS draagt zorg voor betaling van de Kansspelbelasting en al niet ten laste komen van de prijswinnaars.
 • De prijs is niet in te ruilen voor geld of korting.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft SUAS het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt SUAS zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • SUAS is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 • SUAS verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Prijswinnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het wel of niet tijdelijk boeken en uitvoeren van de Incompany training.
 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist SUAS.
 • De Actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.sn.nl/incompany-en-maatwerk/incompany-actie-enquete/actievoorwaarden of op te vragen bij ons Incompany team via telefoon 0418 – 683 440 (elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur) of via e-mail Adviesteam-incompany@sn.nl.
 • Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, Afdeling klantenservice, Postbus 266, 5300 AG Zaltbommel of via klantenservice@sn.nl
 • SUAS is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door SUAS bekend worden gemaakt op https://www.sn.nl/incompany-en-maatwerk/incompany-actie-enquete 
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal SUAS een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert.
 • Op de Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 • De persoons- en bedrijfsgegevens worden volgens het privacy beleid van Schouten & Nelissen verwerkt, deze is terug te vinden op https://www.sn.nl/over-ons/privacy-beleid

 

Prijsomschrijving Actie Enquête Incompany training

Inclusief

 • Virtueel voorbereidend gesprek met opdrachtgever / leidinggevende (1 uur)
 • Virtuele aftrap met deelnemers (1 uur)
 • Startmeting - Ontwikkeldoelenscan (0-meting)
 • Voorbereiding en uitvoering tweedaagse training
 • Eindmeting - Persoonlijke Ontwikkelingsscan (1-meting)
 • Reistijd en reiskosten trainer
 • Standaard trainingsmateriaal
 • Gebruik van de digitale leeromgeving ‘Mijn SN’
 • Projectmanagement

 

Exclusief

 • Literatuur / waaiers
 • Eventueel in te zetten acteur (in overleg)
 • Accommodatie- en arrangementskosten locatie

 

Locatie uitvoering en data

 • Data en tijden van de uitvoering bepalen we in overleg.
 • Uitvoering kan virtueel
 • Indien uitvoering op locatie: conform de richtlijnen van het RIVM of virtueel