Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Corona maatregelen

Op deze pagina vind je laatste status over de impact van COVID-19 op jouw training of opleiding en welke maatregelen wij nemen.


English version below

Al onze trainingen en opleidingen vinden ook weer fysiek plaats. Samen met de locaties maken we dit op een gezonde en verantwoorde wijze mogelijk. We volgen te allen tijde de richtlijnen van de Rijksoverheid en ons brancheprotocol. Kies je bij je inschrijving voor de virtual classroom, dan zijn al jouw lessen uiteraard online. 

Toegangsbewijs vanaf 25 september verplicht

Vanaf 25 september gaat Nederland verder open en vervallen de mondkapjesplicht en de verplichte 1,5 meter afstand. In plaats daarvan is een coronatoegangsbewijs verplicht in o.a. alle ruimtes met horecagelegenheden, zoals op vrijwel al onze locaties. Dit betekent dat je:

Vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs moet tonen om toegang te krijgen tot jouw opleidings- of trainingslocatie.

Controle van je coronatoegangsbewijs zal aan de voordeur of in de zaal plaatsvinden. Houd er rekening mee dat ook om je identiteitsbewijs kan worden gevraagd. Blijk je niet in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs, dan kan je geen toegang krijgen tot de locatie en dus niet deelnemen aan de les. Neem in zo'n geval contact op met onze klantenservice.

Er zijn een aantal uitzonderingen

In de volgende gevallen heb je geen coronatoegangsbewijs nodig:

 • Jouw les(sen) vinden plaats op één van de volgende locaties:
  • Groningen, Best Western Plus Berghotel
  • Oisterwijk, Landgoed de Rosep
  • Zaltbommel, Schouten & Nelissen
 • Je volgt bij ons een hbo- of masteropleiding: voor het hoger onderwijs blijft zelftesten de norm.

Hoe krijg je een coronatoegangsbewijs?

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag hebt van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de CoronaCheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Lees hier alle informatie van de Rijksoverheid over het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs.

Hoe werkt het bij opeenvolgende lesdagen?

Op de uitzonderingssituaties na, dien je iedere dag een geldig coronatoegangsbewijs te kunnen laten zien. Als je gebruik maakt van een 24-uur geldige negatieve testuitslag, dan betekent dit dat je na afloop van dag 1 weer een test doet om de volgende lesdag ook bij te kunnen wonen.

Wat als je corona gerelateerde klachten hebt?

Uiteraard staan jouw veiligheid en gezondheid en die van onze trainers, docenten en (locatie)medewerkers voorop. Je blijft daarom op een lesdag thuis en laat je testen als één van onderstaande situaties op jou van toepassing is:

 • Je hoest, bent verkouden of je temperatuur is hoger of gelijk aan 38 graden celsius.
 • Je bent gevraagd om in isolatie te gaan.
 • In jouw huishouden hoest iemand, is iemand verkouden of is de temperatuur hoger of gelijk aan 38 graden celsius of is gevraagd in isolatie te gaan.

Neem in zo'n geval contact op met onze klantenservice. We boeken je graag kosteloos om naar een later startmoment. Virtueel of op locatie, die keuze is aan jou.

English version

All of our training and education courses take place physically. Together with the locations, we make this possible in a healthy and responsible way. At all times, we follow the guidelines of the national government and our sector protocol. If you choose the virtual classroom when you enrol, all your lessons are online, of course.

Entry pass mandatory as of 25 September

As of 25 September, the Netherlands will reopen further and we no longer have to stay 1.5 metres from others. Instead, a coronavirus entry pass is mandatory in, among others, all areas with catering facilities, as at almost all our locations. This means that:

From 25 September, you must show a coronavirus entry pass to gain access to your education or training location.

Verification of your coronavirus entry pass will take place at the front door or in the classroom. Please note that you may also be asked for your ID. If you do not have a valid coronavirus entry pass, you will not be able to gain access to the location and thus take part in the lesson. In such a case, please contact our customer service.

There are a few exceptions

In the following cases, you do not need a coronavirus entry pass:

 • Your lesson(s) will take place at one of the following locations:
  • Groningen, Best Western Plus Berghotel
  • Oisterwijk, Landgoed de Rosep
  • Zaltbommel, Schouten & Nelissen
 • You are following a higher professional education (hbo) or master's programme: for higher education, self-testing remains the norm.

How do I get a coronavirus entry pass?

You get a coronavirus entry pass if you have been fully vaccinated, have a valid recovery certificate or have a negative test result that is no more than 24 hours old. Testing remains free for someone who does not have a recovery or vaccination certificate. With the CoronaCheck app, anyone can retrieve the corona vaccination certificate. Read all the information from the national government about obtaining a COVID Certificate using CoronaCheck.

How does it work with consecutive class days?

Except in the exceptional situations, you must be able to show a valid coronavirus entry pass every day. If you use a 24-hour negative test result, this means that you have to take another test after day 1 in order to be able to attend the next class day as well.

What if you have COVID-19 symptoms?

Of course, your health and safety, as well as that of our trainers, teachers and staff, come first. You should therefore stay at home on a course day and get yourself tested if any of the situations below apply to you:

 • You are coughing, have a cold or your temperature is higher than or equal to 38 degrees Celsius.
 • You have been asked to go into isolation.
 • In your household, someone is coughing, someone has a cold or the temperature is higher than or equal to 38 degrees Celsius or has been asked to go into isolation.

In such a case, please contact our customer service. We will be happy to transfer you to a later starting point free of charge. Virtual or on location, the choice is yours.