Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Klassikaal op locatie volgens de anderhalve meter regels


English version below 

Voor ons staan jouw veiligheid en gezondheid en die van onze trainers, docenten en medewerkers altijd voorop. Samen met onze locaties hebben we hard gewerkt om het volgen van fysieke lessen op een gezonde en verantwoorde wijze mogelijk te maken. We volgen hierbij de richtlijnen van de Rijksoverheid en ons NRTO brancheprotocol.

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed je handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Heb je klachten of moet je om een andere reden in quarantaine? Dan kun je niet deelnemen aan klassikale lessen op locatie. Neem in zo'n geval contact op met onze klantenservice. We boeken je graag kosteloos om naar een later startmoment. Virtueel of op locatie, die keuze is aan jou.

Op de locatie

Al onze locaties hebben de juiste maatregelen getroffen om hygiëne en 1,5 meter afstand te kunnen borgen. In de algemene ruimtes en in de lesruimte. In het algemeen geldt:

 • Looproutes zijn aangepast;
 • Alle ruimtes (toiletten, zalen, coffeelounges, etc.) en contactpunten (deurklinken, trapleuningen, etc.) worden extra schoongemaakt;
 • Desinfectiemiddelen zijn aanwezig;
 • De zaalopstelling borgt 1,5 meter afstand;
 • Bij het serveren van de lunch wordt met het assortiment rekening gehouden, zodat dit veilig genuttigd kan worden. Koffie, thee, water, fris en snacks worden op een veilige manier aangeboden;
 • We blijven zoveel mogelijk in de lesruimte en niet op andere plekken in het gebouw. Op sommige locaties is het wel mogelijk om naar buiten te gaan;
 • Iedere locatie communiceert de geldende afspraken in het pand duidelijk voor bezoekers.

Tijdens de lesdag

 • We starten de dag met het bespreken van ons Corona-protocol;
 • De trainer of docent zal bij de start checken of er deelnemers zijn met klachten. Als dit het geval is, zullen zij gevraagd worden de locatie te verlaten. Wij zullen deze deelnemers kosteloos doorboeken naar een later startmoment
 • De trainer of docent gebruikt werkvormen waarbij deelnemers, trainer/docent en eventueel de acteur op 1,5 meter afstand van elkaar blijven;
 • We delen benodigdheden tijdens de les (stoelen, tafels, pennen, etc) niet met elkaar.

English version

In person training at a distance of 1.5 meters

Your safety and health and that of our trainers and staff are top priority. We collaborate with our training venues to ensure we can provide a safe training on location. Following the proper rules and regulations set by the Government and our industry.

Basic rules for everyone

 • Wash your hands often and thoroughly
 • Keep 1.5 meters distance from others
 • Stay home in case of complaints and get tested

Do you have symptoms or do you need to be quarantined for any other reason? If so, you cannot participate in on-site classes. In such a case, please contact our customer service. We will gladly transfer you to a later start time, free of charge. Virtual or on location, the choice is yours.

At the location

All our locations have the appropriate measures in place to ensure hygiene and 1.5 meters distance. In the general areas and in the classroom.

 • Walking routes are adapted;
 • All areas (toilets, halls, coffee lounges, etc.) and contact points (door handles, stair railings, etc.) are given extra cleaning;
 • Disinfectants are provided;
 • The room setup secures 1.5 meters of distance;
 • When serving lunch, the assortment is taken into account so that it can be consumed safely. Coffee, tea, water, soft drinks and snacks are offered in a safe manner;
 • We stay in the classroom as much as possible and not in other areas of the building. At some locations, however, it is possible to go outside;
 • Each location clearly communicates the applicable conventions in the building for visitors.

During the day

 • We will start the day by discussing our Corona protocol;
 • The trainer or teacher will check at the start if there are any participants with complaints. If so, they will be asked to leave the venue. We will rebook these participants to a later startdate, free of charge.
 • The trainer or teacher uses working methods in which participants, trainer/teacher and possibly the actor stay at 1,5 meter distance from each other;
 • We do not share supplies during the class (chairs, tables, pens, etc).