Algemene leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. of Schouten & Nelissen Nederland B.V.

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. of Schouten & Nelissen Nederland B.V.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, premaster en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.

Startmoment van de training/opleiding: het Persoonlijk Doelstellend Gesprek.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coaching: individuele begeleiding

Artikel 2: NRTO

Opdrachtnemer is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Training/opleiding
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

4.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

4.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 • a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 • b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 • c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 • d. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

5.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

5.3 Duur en afsluiting van een onderzoek

 • a. Offertes voor onderzoek van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
 • b. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 • c. Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • d. Een overeenkomst voor onderzoek wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart.
 • e. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting.
 • f. Indien nog (herhalings)metingen openstaan, geldt de factuurdatum voor de laatst gezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 5.3d.

Artikel 6: Annulering of verplaatsing

6.1 Overeenkomst op afstand

 • a. Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

6.2 Training/opleiding door de Opdrachtgever

 • a. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren.
 • b. Bij annulering van de training/opleiding tot 1 werkdag voor aanvang van de training/opleiding wordt opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer in alle gevallen eenmaal kosteloos doorgeboekt naar een andere uitvoering van de training/opleiding of overgeboekt een andere training/opleiding binnen 1 jaar na datum van de annulering.
 • c. Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek:
  • Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.
  • Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok.
  • Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek na verkregen toestemming van opdrachtnemer is kosteloos tot 2 dagen vóór het doelstellend gesprek, ongeacht de startdatum van de trainings- of opleidingsblok. Bij verzetten binnen 2 dagen voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok worden de kosten van dit 2e gesprek in rekening gebracht.
 • d. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.
 • e. De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen/opleidingen zijn afwijkend en worden vermeld door Opdrachtnemer in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training/opleiding aan Opdrachtgever.

6.3 Opdracht en/of onderzoek door de Opdrachtgever

 • a. De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 • b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 6.2b in rekening gebracht.
 • d. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
 • g. In afwijking van artikel 6.2b kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
 • h. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • i. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • j. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6.4 Coaching

 • a. Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 • b. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 • c. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of Opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 8: Vervanging

De Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of Opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Opdrachtnemer wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en houden van het persoonlijk doelstellend gesprek redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtnemer, nog mogelijk is. Vervanging van een deelnemer voor een masteropleiding dient eveneens binnen 24 uur na de annulering te worden medegedeeld aan Opdrachtnemer mits de vervangende deelnemer aantoonbaar voldoet aan de door Opdrachtnemer gestelde toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de betreffende opleiding. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 7. Vervanging na de start van de training/opleiding of Opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 9: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.sn.nl.

Artikel 10: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek

10.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

10.2. Bij deelname aan een mastermodule brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde opleidingsprijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur te voldoen één maand voor de aanvang van de opleiding, doch uiterlijk tien dagen na facturering op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of Opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

10.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

10.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

Artikel 12: Auteursrecht

12.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

12.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Overname van personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

14.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

14.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344, - excl. BTW.

14.4 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

14.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

14.6 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 • a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 • c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens

15.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

15.2 De verwerking van de persoonsgegevens ter uitvoering van de in lid 1 genoemde overeenkomst heeft tot doel mogelijk maken:

 • a. het geven van (standaard) (groepsgewijze) trainingen/opleidingen;
 • b. het toegang geven tot on-line leertrajecten;
 • c. het toegang geven tot events;
 • d. het op de hoogte houden van betrokkene over gerelateerde trainingen/opleidingen;
 • e. het gebruik maken van de overige diensten van Opdrachtgever.

15.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

15.4 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 3 omschreven doel.

15.5 Naam- en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. of Schouten & Nelissen Nederland B.V. met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

15.6 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

Artikel 16: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

16.1 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

 • a. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene;
 • b. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

16.2 In geval van een verzoek om het verstrekken van persoonsgegevens aan derden wordt van de behandeling van het verzoek een dossier aangelegd en beslist de directeur als er sprake is van een verzoek dat valt onder de onder lid1 sub a of b van dit artikel opgenomen uitzonderingen.

16.3 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

16.4 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 17 Doorgifte gegevens naar een derde land

17.1 Ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens opslaan in of doorgeven aan landen die geen waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van een modelcontract als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, of waarborgt dat wordt voldaan aan één van de andere in artikel 77 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde uitzonderingsbepalingen.

Artikel 18: Bijzondere voorwaarden master opleidingen en –modules

18.1 Op de examinering van masteropleidingen en –modules zijn tevens de door Opdrachtnemer gehanteerde Onderwijs- en Examen Regelingen (OER) van toepassing. In deze regeling is voor de opleiding gespecificeerd aan welke eisen de deelnemer voldaan moet hebben om recht te hebben op het diploma of het bewijs van deelname.

18.2 Wanneer een deelnemer de masteropleiding tijdelijk wil opschorten, dan kan dit, mits de opleiding afgerond kan worden, vóórdat een tentamen vervalt (5 jaren) én op eigen risico. De Opdrachtnemer kan niet garanderen dat nieuwe opleidingen gestart zijn of gestart worden en kan niet garanderen dat bij lopende groepen nog plaats is (maximum aantal deelnemers). De administratiekosten bedragen € 350, - excl. BTW.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Artikel 20: Algemeen

20.1 Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op Opdrachten die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd via het leerplatform MijnSN.nl;

20.2 Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande Leveringsvoorwaarden van SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V. of Schouten & Nelissen Nederland B.V. onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;

20.3 De toepasselijkheid van de (aanvullende) leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval (ook) voort uit de acceptatie daarvan door de (potentiële) Opdrachtgever welke (telkens) door het aanvinken van die voorwaarden dient plaats te vinden alvorens de (potentiële) opdrachtgever toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

Artikel 21: Begripsbepalingen

21.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden voor het online-aanbod de volgende begrippen:

Leerplatform MijnSN.nl: de internetapplicatie van Opdrachtnemer via welke een Opdrachtgever op door Opdrachtnemer gedefinieerde voorwaarden (voorlopig) toegang krijgt/heeft tot het online-aanbod van Opdrachtnemer voor zover daartoe tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst is gesloten;

Persoonlijk doelstellend gesprek: de op initiatief van Opdrachtnemer ingevulde vragenlijst en het naar aanleiding daarvan gevoerde telefoongesprek tussen een potentiële Opdrachtgever en een E-coach waarin wordt nagegaan en vastgesteld of het online leertraject waarin de potentiële Opdrachtgever geïnteresseerd is inderdaad aansluit bij zijn interesse en/of capaciteiten;

E-coach: de door Opdrachtnemer aangestelde en toegeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen;

Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) Opdrachtgever zijnde, die via online-toepassingen een Online-leertraject bij Opdrachtnemer volgt of daarvoor heeft ingeschreven;

Online leertraject: de via een Online-toepassing uit het Online-aanbod van Opdrachtnemer door een Online deelnemer geselecteerde cursus of training;

Online academy: alle door Opdrachtnemer via internetapplicaties aangeboden modules en leertrajecten waarop hetzij via schriftelijke dan wel via digitale weg kan worden ingeschreven.

Inschrijving: de schriftelijke of digitale aanmelding van een Opdrachtgever gericht aan Opdrachtnemer, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een Online leertraject of -training, krachtens welke Opdrachtgever voorlopige toegang krijgt tot het Leerplatform MijnSN.nl;

Artikel 22: Annuleringsregeling

22.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 6 en in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 geldt voor het Online-aanbod de volgende annuleringsregeling;

 • a. Door Inschrijving komt tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst tot stand met betrekking tot een (of meer) Online leertraject(en);
 • b. De in artikel 22.1a bedoelde overeenkomst komt tot stand onder de door beide partijen in te roepen ontbindende voorwaarde van de negatieve uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek;
 • c. Tot en met het persoonlijk doelstellend gesprek kan annulering van de Inschrijving door Opdrachtgever kosteloos plaatsvinden;
 • d. Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek meebrengt dat Opdrachtnemer de overeenkomst wenst voort te zetten zendt zij zo spoedig mogelijk daarna aan Opdrachtgever een bevestiging voor plaatsing, gevolgd door een factuur, waarmee de ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 22.1b is vervallen;
 • e. Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek meebrengt dat Opdrachtnemer de overeenkomst niet wenst voort te zetten zendt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk daarna aan Opdrachtgever een e-mail waarin deze beslissing, welke geacht wordt een beroep in te houden op voormelde ontbindende voorwaarde, aan Opdrachtgever wordt bevestigd.

Artikel 23: Overige bepalingen

23.1 De door Opdrachtnemer bij Inschrijving aan Opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform MijnSN.nl aan de Online deelnemer en/of de Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald;

23.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of het leerplatform MijnSN.nl en/of het Online-leertraject en/of de website van opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform MijnSN.nl aan Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor opdrachtnemer opkomende schade.

23.3 Indien en voor zover een Online leertraject of module bestaat uit meerdere door Opdrachtnemer via Leerplatform MijnSN.nl aan te leveren cursus- of trainingsonderdelen zullen deze geacht worden aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door Opdrachtnemer langs digitale weg aan Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van Opdrachtnemer vormt daartoe dwingend bewijs. Aankondigingen van Opdrachtnemer omtrent de voorgenomen levering daarvan worden geacht slechts streeftermijnen in te houden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet behalen van die termijnen.