Privacybeleid Schouten & Nelissen

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

a) Privacybeleid: het door Schouten & Nelissen vastgestelde en gevoerde beleid ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in dit document;
b) Schouten & Nelissen: het conglomeraat van vennootschappen waarvoor het Privacybeleid geldt, t.w. SNR Schouten Global B.V. alsmede haar dochtervennootschappen SNR Schouten & Nelissen Recovery B.V., Schouten & Nelissen Nederland B.V., Schouten Training B.V. en SNR Schouten International B.V..
c) Website: de website van Schouten & Nelissen onder www.sn.nl
d) Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Schouten & Nelissen verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
e) Gebruiker: elke gebruiker van de Website
f) Opdrachtgever, Client: elke derde die met Schouten & Nelissen een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
g) Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Schouten & Nelissen verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert, en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

Schouten & Nelissen is al sinds 1980 het toonaangevende trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Schouten & Nelissen worden Persoonsgegevens geregistreerd. Schouten & Nelissen behandelt die Persoonsgegevens alsmede de Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schouten & Nelissen handelt voor wat die Persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Aanvullend is voor alle medewerkers van Schouten & Nelissen een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Doel van de registratie van Persoonsgegevens

De registratie van Persoonsgegevens heeft voor Schouten & Nelissen tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens van Opdrachtgevers en Cliënten ten behoeve van:

1. het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching of bedrijfsintern project; 
2. het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; 
3. het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen; 
4. het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
5. het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Schouten & Nelissen.

Artikel 4. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Schouten & Nelissen steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  is bepaald.

Medewerkers van Schouten & Nelissen zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen te behandelen. Voor zover Schouten & Nelissen derden inhuurt ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Clienten sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 5. Gebruik van de Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Schouten & Nelissen niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Schouten & Nelissen heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Schouten & Nelissen ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, blijft gelden.

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden bewaard voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven mag Schouten & Nelissen de gegevens langer bewaren.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens binnen Schouten & Nelissen

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Schouten & Nelissen uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Schouten & Nelissen die uit hoofde van hun functie toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 8. Verstrekking van gegevens aan derden

Schouten & Nelissen zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens niet aan derden doorgeven tenzij:

a) de doorgifte geschiedt aan een door Schouten & Nelissen voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Schouten en Nelissen een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking en, of 
b) Schouten & Nelissen op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 9. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar Persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de WBP. Indien een Opdrachtgever, Cliënt of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Schouten & Nelissen kan hij/zij Schouten & Nelissen een e-mail te sturen naar info@sn.nl

Artikel 10. Cookies

Schouten & Nelissen maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Schouten & Nelissen, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Schouten & Nelissen cookies gebruikt, kan gevonden worden www.sn.nl.

Artikel 11. Wijzigingen in het Privacybeleid

Schouten & Nelissen behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Schouten & Nelissen adviseert Opdrachtgevers, Cliënten en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.