privacy verklaring

Algemeen

Schouten & Nelissen is al sinds 1980 het toonaangevende trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Schouten & Nelissen worden privacygevoelige gegevens geregistreerd door het conglomeraat van vennootschappen waarvoor het Privacybeleid geldt, t.w. Schouten & Nelissen B.V. alsmede haar dochtervennootschappen:

  • SUAS B.V.;
  • SUAS Academy B.V.;
  • New Dawn coaching B.V.;
  • New Dawn Academy B.V.;
  • Competence Training Institute B.V.;
  • Competence Trainingen en Opleidingen B.V.;
  • Relevance Learning B.V.
  • Relevance leren B.V.
  • Realise B.V. en
  • Realise Academy B.V.

Schouten & Nelissen, en haar dochtermaatschappijen, behandelen deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG. Voor de specifieke processen waarbij Persoonsgegevens worden verwerkt verwijzen wij graag naar de Privacy verklaringen van de dochtermaatschappijen. Daar wordt in meer detail uitgelegd welke Persoonsgegevens gebruikt worden en voor welke doeleinden.

Schouten & Nelissen handelt voor wat die persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP).

Schouten & Nelissen volgt tevens de richtlijnen van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) voor geaccrediteerd Hoger Onderwijs.

En heeft een keurmerk van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

Medewerkers van Schouten & Nelissen zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de AVG dienen te behandelen. Voor zover Schouten & Nelissen derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Aanvullend is voor alle medewerkers van Schouten & Nelissen een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

 

Website en Cookies

Schouten & Nelissen heeft een eigen website onder sn.nl en maakt daarop gebruik van cookies. Welke dat zijn en waarvoor ze dienen kan hier gevonden worden.

Op onze website zijn enkele links naar websites en Social Media Plugins van andere partijen opgenomen. Schouten & Nelissen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

 

Beveiliging

Schouten & Nelissen (en haar dochtermaatschappijen) heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Schouten & Nelissen is in het bezit van een ISO:27001 certificaat. Hiermee voldoen wij aan de hoogste norm op het gebied van informatiebeveiliging. De scope waarin de certificering heeft plaatsgevonden luidt:

 • Het ontwikkelen, ondersteunen, beheren en beschikbaar stellen van een gebruikersportaal, coachportaal, researchplatform en onderzoeksresultaten.
 • Het leveren van advies op het gebied van organisatieontwikkelings-vraagstukken, coaching activiteiten, opleidingen en trainingen.

ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

Het ISMS is ontworpen met het oog op adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie afdoende beveiligen en vertrouwen bieden aan klanten en andere belanghebbenden.

Concreet vertaalt dit zich in maatregelen met betrekking tot:

 • Beveiligingsbeleid
 • Beveiligingsorganisatie
 • Classificatie en beheer van de bedrijfsmiddelen
 • Beveiligingseisen ten aanzien van het personeel
 • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen
 • Toegangsbeveiliging
 • Ontwikkeling en onderhoud van systemen
 • Informatiebeveiliging Incidentmanagement
 • Continuïteitsmanagement
 • Naleving

 

Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers als Gebruikers hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Schouten & Nelissen kan hij/zij Schouten & Nelissen een e-mail sturen via privacy.officer@sn.nl.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Schouten & Nelissen behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Schouten & Nelissen adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 28-01-2023.

Uw gegevens worden door Schouten & Nelissen zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met  onze Privacy Officer. Dit kan schriftelijk: Schouten & Nelissen BV. t.a.v. Privacy Officer, van Heemstraweg West 5; 5301 PA Zaltbommel; via email: privacy.officer@sn.nl of telefonisch op 0418-68.86.51.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509  AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Alle Schouten & Nelissen websites
Alle Schouten & Nelissen websites