Algemene voorwaarden Schouten & Nelissen

De volgende organisaties vallen onder Schouten & Nelissen B.V.:

  • SUAS BV (hier vallen ook Competence en New Heroes onder);
  • Realise Academy BV;
  • Relevance Learning BV;
  • New Heroes BV;
  • Uitgeverij Thema;
  • Ixly BV;
  • ESKK;
  • Nowe Motywacje.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtnemer: Organisaties die eigendom zijn van Schouten & Nelissen.

Opdrachtgever: Klanten van de organisaties van Schouten & Nelissen.

Opdracht: De dienst of het product die de Opdrachtnemer bij Opdrachtgever aanvraagt.

Artikel 2: NRTO

De opdrachtnemer is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomst product of dienst

Voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een product of dienst, zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden voor die specifieke Opdrachtnemer.

4.2 Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

4.3 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.4 Voor overige bepalingen over de uitvoering van de overeenkomst, gelden de algemene voorwaarden en contractuele afspraken van de specifieke organisatie van Schouten & Nelissen.

Artikel 6: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek

6.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de training/opleiding, opdrachten en onderzoek door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de opdracht plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de opdracht weigeren.

Voor speciale acties zoals lastminutes geldt eveneens dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de opdracht voldaan moet zijn.

6.2. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

6.3. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven materialen of diensten berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

8.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Overname van personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

10.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. Voor de afspraken omtrent de hoogte van de schadevergoeding zijn de algemene voorwaarden en contract van de betreffende Opdrachtsnemer bindend.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens

11.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer.

11.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer.

11.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

11.4 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor de dienstverlening.

11.5 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

11.6 Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

11.7 De gehele privacy verklaring statement kunt u hier vinden.

Artikel 12: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

12.1 Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij:

  1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
  2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

12.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

12.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 13: Doorgifte gegevens naar een derde land

Ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever kan Opdrachtnemer persoonsgegevens opslaan in of doorgeven aan landen die geen waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van een modelcontract als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, of waarborgt dat wordt voldaan aan één van de andere in artikel 77 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde uitzonderingsbepalingen.

Artikel 14: Geheimhouding

Naast de in 11.3 genoemde bepaling zijn alle Partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 16 - Vragen en klachten

De Opdrachtnemer heeft de intentie om vragen of klachten zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de Opdrachtgever telefonisch en per e-mail bereikbaar. Het streven is om binnen 10 werkdagen op de vraag of klacht te reageren, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 17: Geschillenregeling (indien Opdrachtgever een Consument is)

17.1 Geschillen tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Opdrachtnemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door Opdrachtgever als door Opdrachtnemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

17.2 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien Opdrachtgever eerst de interne klachtenprocedure bij de Opdrachtnemer heeft doorlopen en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

17.3 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht conform de interne klachtenprocedure bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

17.4 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

17.5 Wanneer Opdrachtgever een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Opdrachtnemer aan deze keuze gebonden.

17.6 Wanneer Opdrachtnemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij Opdrachtgever eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of Opdrachtgever daarmee akkoord gaat. Opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

17.7 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Alle Schouten & Nelissen websites
Alle Schouten & Nelissen websites